Księgi rachunkowe – rodzaje

Księgi rachunkowe należą do systemu tzw. pełnej księgowości. Taki sposób ewidencji zdarzeń obowiązuje wiele firm, a z racji złożoności zleca się jego prowadzenie specjalistom z dziedziny rachunkowości i finansów. Mimo to warto poznać, na jakie rodzaje dzielimy księgi rachunkowe.

Księgi rachunkowe - rodzaje

Jakie wyróżniamy księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe służą do gromadzenia informacji o zdarzeniach powiązanych z sytuacją finansową oraz gospodarczą przedsiębiorstwa. Ich zapisy są prowadzone na podstawie dowodów finansowych, którymi są dokumenty potwierdzające każdą operację finansową.

Wśród ksiąg rachunkowych wyszczególniamy następujące rodzaje:

  • Dziennik – zapisuje się w nim chronologicznie zdarzenia gospodarcze, których istotą jest obrót środkami pieniężnymi w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy należy numerować i oznaczać tak, aby łatwe było powiązanie ich z właściwym dowodem finansowym.
  • Księga główna – rejestruje się w niej operacje finansowe w sposób systemowy. Powinna zawierać wszelkie dane ujęte w dzienniku. Umożliwia realizację zasady podwójnego zapisu zdarzeń gospodarczych.
  • Księgi pomocnicze – ich treść powstaje na podstawie zapisów księgi głównej i przedstawia ich uzupełnienie oraz rozwinięcie. Obecne są w nich zapisy dotyczące wynagrodzeń lub świadczeń przyznanych pracownikom. Umieszcza się w nich dane na temat zakupów, wartości środków niematerialnych, operacji sprzedaży, kosztów, odpisów amortyzacyjnych, rozrachunków z kontrahentami. Wykazy powinny być przygotowywane w ujęciu systemowym.
  • Zestawienie obrotów i sald – powiązane z rejestrami w księdze głównej, przygotowywane na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  • Inwentarz (Wykaz aktywów i pasywów) – wymagane od podatników, którzy w bieżącym roku zamienili księgowość uproszczoną na pełną.

Przeczytaj również:

Pełna księgowość czyli jaka?

Pełna księgowość czyli jaka?

Choć wiele osób, jeśli nie musi tego robić, unika przejścia na pełną księgowość, warto mieć na uwadze, że choć jest trudna, ma kilka zalet, przemawiających na jej korzyść.

Blog | | Autor: Finanse EG

Jaka zasada obowiązuje w prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Należy podkreślić, że wszystkie księgi prowadzi się tak, aby ich zapisy pokrywały się ze sobą i uzupełniały, a zestawienia obrotów były sobie równe w danym okresie sprawozdawczym. Taka sytuacja dowodzi, że są prowadzone systematycznie i rzetelnie. Nie zapominajmy, że każdy z typów ksiąg przedstawia zdarzenia w innym ujęciu, jednak za każdym razem odpowiadającym stanowi faktycznemu. Dzięki temu unika się ryzyka błędu, gdyż wymagana jest klasyfikacja zapisów i dokumentów im odpowiadających w zgodzie z chronologią występowania zdarzeń.

Uporządkowanie i systemowość zapewniają możliwość weryfikacji w każdym momencie. Tak prowadzona pełna księgowość nie budzi zastrzeżeń co do warunków firmy. Co więcej, ułatwia zarządzanie nią, gdyż stanowi doskonałe narzędzie do analizy sytuacji finansowej. Na jej podstawie o wiele łatwiejsze staje się planowanie inwestycji lub formułowanie programów naprawczych.

Przeczytaj również:

Księgowość uproszczona - charakterystyka

Księgowość uproszczona – charakterystyka

Prowadzenie księgowości to jeden z obowiązków, z których musi wywiązać się każdy, nawet najmniejszy podmiot gospodarczy.

Blog | | Autor: Finanse EG

Pełna księgowość w wielu wypadkach jest wymagana przez przepisy Ustawy o rachunkowości. Musi być stosowana, m.in. przez: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także przez spółki partnerskie. Jej zastosowanie nie należy do najprostszych i wymaga sporego doświadczenia. Wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenie pełnej księgowości zewnętrznemu biuru rachunkowemu.

Najnowsze wpisy