Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

Celem badania jest ustalenie, czy przedłożone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz, czy rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową danej firmy lub innego podmiotu gospodarczego. Badaniu temu poddają się m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, kasy oszczędnościowo-kredytowe czy spółki akcyjne. Są to instytucje, których działanie może mieć znaczący wpływ na finanse publiczne oraz ład prawny w państwie.

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

Przebieg badania

Badanie składa się z kilku elementów. Po pierwsze, podmiot gospodarczy musi wskazać sposoby rejestracji operacji gospodarczych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rewident musi sprawdzić, czy nie zawierają one błędów. Kontroli podlegają także prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, procedury ustalania podatków oraz ewidencja składników majątkowych.

Kolejnym etapem jest właściwe dokonanie badania informacji zawartych w sprawozdaniu pod względem wyceny aktywów i pasywów, ostatecznego wyniku finansowego i kompletności danych zawartych w całym sprawozdaniu. Można w skrócie powiedzieć, że pierwsza część koncentruje się na sposobach gromadzenia danych oraz ich źródłach, a druga na ich prawdziwości i kompletności.

Przeczytaj również

Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Co to jest audyt wewnętrzny firmy?

Audyt wewnętrzny firmy ma na celu ocenić efektywność poszczególnych funkcji, które stanowią o końcowym sukcesie firmy.

Blog | | Autor: Finanse EG

Funkcje badania sprawozdań

Do zlecenia takiego audytu ma prawo każda firma, nie tylko te zobowiązane do niego w ustawie o rachunkowości. Ważną funkcją badania sprawozdań finansowych jest poszukiwanie błędów oraz propozycji możliwych rozwiązań i poprawy funkcjonowania danej organizacji. Należy wspomnieć, że rewident wykonujący kontrolę musi zaproponować usprawnienia przed wydaniem oficjalnej opinii. Takie informacje pozwalają uzupełnić działanie podmiotu gospodarczego o wymagane formy kontroli wewnętrznej. Pozytywna opinia rewidenta pozwala legitymizować wiarygodność firmy, ale także budować bazę dobrych praktyk związanych z prowadzeniem dokumentacji rachunkowej.

Najnowsze wpisy